Web audit

2. Web audit
Cílem web auditu je zhodnotit aktuální stav webových stránek klienta, určit jeho slabé i silné stránky a navrhnout případná opatření určená k optimalizaci webu. Během auditu je hodnocena struktura webových stránek, grafická stránka, text po stránce obsahové i stylistické, využitelnost, přehlednost a další faktory. Výsledkem je závěrečná zpráva včetně návrhů ke zlepšení situace. V případě zájmu může agentura prostřednictvím externích dodavatelů zajistit úpravu webových stránek na základě výsledků auditu.

CASE STUDIES